Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Dat staat in de uitgewerkte kerntaken die vandaag zijn gepubliceerd.

Het vervolgproject Kerntaken in de praktijk beschrijft concrete kaders voor de invulling van de kerntaken. Deze uitgewerkte kerntaken zijn vandaag, 30 september, gepubliceerd op www.toekomsthuisartsenzorg.nl

Huisartsen willen, nu en in de toekomst, de beste zorg bieden aan hun patiënten. Met de steeds complexer wordende samenleving komt de huisarts voor nieuwe uitdagingen te staan. Om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren en voldoende tijd te houden voor de kern van het vak, moet het werk van de huisarts behapbaar blijven en moeten keuzes worden gemaakt. De Kerntaken in de praktijk zijn opgesteld om huisartsen daarin te ondersteunen.

 

Concrete kaders

In deze uitwerking is beschreven wat de beroepsgroep onder de kerntaken verstaat. Welke zorg mag van iedere huisarts worden verwacht, welke zorgtaken zijn optioneel en welke zorgtaken vallen er niet onder? Ook zijn de grenzen en randvoorwaarden beschreven. 

De uitwerkingen van de kerntaken zijn samengevat in 5 korte animaties op toekomsthuisartsenzorg.nl.
Lees hier ook de volledige uitwerkingen van de 5 kerntaken medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie.

Maatwerk

De uitwerkingen van de kerntaken geven helderheid over de invulling van die kerntaken. Dat helpt bij het maken van keuzes en kan ook behulpzaam zijn om in overleg met anderen uitvoeringsproblemen op te lossen. Deze keuzes zijn maatwerk, het is geen ‘one size fits all’. ‘Kerntaken in de praktijk’ biedt een handvat waarmee de huisarts en het team eigen afwegingen kunnen maken. Via het contactformulier op de website kunnen huisartsen en stakeholders reageren op de uitgewerkte kerntaken.

Meer informatie

De uitwerking van de kerntaken is het initiatief van de huisartsenorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen. Op de website Toekomsthuisartsenzorg.nl vindt u de vastgestelde kernwaarden en kerntaken, evenals de uitwerking van de 5 kerntaken in de praktijk.

 

commentaarronde

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de verenigingen de definitieve uitwerking van de kerntaken vast.

Er is behoefte aan helderheid over de invulling van de kerntaken medisch-generalistische zorg, zorgcoördinatie, preventie, terminaal-palliatieve zorg en spoedeisende huisartsenzorg. Daarom zijn de landelijke huisartsenorganisaties het vervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ gestart om de kerntaken te concretiseren. In 4 werkgroepen zijn beschrijvingen gemaakt van de zorg die van iedere huisarts verwacht mag worden en van de zorgtaken die optioneel zijn. Ook zijn de noodzakelijke grenzen en randvoorwaarden beschreven.

Discussie en commentaar
In januari 2020 zijn de beschrijvingen getoetst bij de leden van LHV, NHG, VPH en InEen. Praktijkhoudende huisartsen, waarnemend huisartsen, huisartsen in loondienst en huisartsen in opleiding discussieerden over de uitwerkingen in 4 focusgroepen. Op basis hiervan zijn de beschrijvingen van de kerntaken aangescherpt en verbeterd. Door de coronacrisis liep het traject wat vertraging op. De aangepaste beschrijvingen konden hierdoor niet volgens planning in maart, maar pas eind mei voorgelegd worden aan de ledenvertegenwoordiging van LHV, NHG, VPH en InEen. In mei zijn ook stakeholders gevraagd om commentaar te leveren op de stukken. Verschillende beroepsverenigingen, waaronder die van de doktersassistenten en de praktijkondersteuners, en partijen als Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut Nederland hebben input geleverd. In de loop van de zomer worden alle ontvangen commentaren verwerkt om te komen tot een finaal document Kerntaken in de praktijk.

Vaststelling en publicatie
De planning is om het document Kerntaken in de praktijk in september te laten vaststellen. Na vaststelling volgt publicatie op de website Toekomsthuisartsenzorg.nl .

Focusgroepen

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. De landelijke huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we 4 focusgroepen om deze kaders te toetsen bij onze leden.

De afgelopen maanden hebben 4 werkgroepen een eerste concrete beschrijving gemaakt van de kerntaken medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie, spoedeisende zorg, terminaal-palliatieve zorg, en preventieve zorg. Welke zorg mag van iedere huisarts verwacht worden en welke zorgtaken zijn optioneel? Ook de noodzakelijke grenzen en randvoorwaarden zijn beschreven.

Focusgroepen
NHG, LHV, VPH en InEen willen deze concrete beschrijvingen toetsen bij de leden. Hiervoor worden 4 focusgroepen voor huisartsen georganiseerd. U kunt hiervoor uw interesse kenbaar maken.
Let op, er kunnen maximaal 10 deelnemers per focusgroep worden toegelaten. We maken een selectie zodat een evenwichtige afspiegeling van huisartsen (naar werkverband) vertegenwoordigd is. Tijdens iedere focusgroep worden 2 kerntaken besproken.
De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 13 januari, 18.00 – 20.00 uur, LHV-bureau Noord-Nederland, Zwolle, Kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie + spoedeisende zorg
  • Donderdag 16 januari, 18.00-20.00 uur, NHG-bureau, Utrecht, Kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie + preventieve zorg
  • Woensdag 22 januari, 18.00 – 20.00 uur, LHV-bureau Zuidoost-Nederland, Eindhoven, Kerntaken: terminaal-palliatieve zorg + preventieve zorg
  • Dinsdag 28 januari, 18.00-20.00 uur, NHG- bureau, Utrecht, Kerntaken: spoedeisende zorg + terminaal-palliatieve zorg

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan voor deelname aan een van de focusgroepen. U kunt een 1e en een 2e voorkeur aangeven via dit formulier.

Vervolg
Met de uitkomsten van de focusgroepen worden de beschrijvingen aangepast en voorgelegd aan de ledenvertegenwoordiging van de huisartsenverenigingen. In het voorjaar van 2020 wordt de uitwerking van de kerntaken gepubliceerd.

Meer informatie
Nieuwsbericht Kerntaken in de praktijk, werkgroepen gaan van start
Herijkte kernwaarden en kerntaken

werkgroepen gaan van start

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in het dagelijkse werk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Het vervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ beschrijft concrete kaders voor de invulling van de kerntaken.>>

Na de presentatie van de herijkte kernwaarden en kerntaken bleek er behoefte aan een concrete uitwerking voor op de werkvloer. Een uitwerking die helderheid geeft over de invulling van de kerntaken en die huisartsen ondersteunt in het maken van keuzes. De huisartsorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen hebben het initiatief genomen de herijkte kerntaken nader uit te werken met als doel een duidelijk kader te bieden voor de werkzaamheden in de praktijk en het overleg over taakafbakening in de zorg.

Werkgroepen van start
Voor het beschrijven van de concrete kaders gaan deze maand vier werkgroepen van start: medisch-generalistische zorg en zorgcoördinatie, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg en preventieve zorg. Deze werkgroepen bestaan voornamelijk uit huisartsen die themadeskundig zijn en/of eerder betrokken waren bij het opstellen van de kernwaarden en kerntaken. De belangrijkste vragen waar de werkgroepen zich per kerntaak mee bezig zullen houden zijn:
Wat is het concrete aanbod van huisartsenzorg waar patiënten en stakeholders in elk geval op kunnen rekenen?
Wat is het probleem of de uitdaging bij de uitoefening van de kerntaak en waarom?
Hoe kunnen huisartsen omgaan met deze uitdaging of dit probleem, wat zijn oplossingsrichtingen?

Meters maken
Na een aantal maanden van voorbereiding is de verwachting dat de ingestelde werkgroepen nu snel meters kunnen maken. Huisartsen en stakeholders krijgen daarna de gelegenheid te reageren en mee te denken. De planning is in het voorjaar van 2020 de concrete kaders ‘Kerntaken in de praktijk’ te publiceren.

stethoscope in glazen bol nhg

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Welke stappen zijn nodig om de kernwaarden en kerntaken waar te maken in de praktijk? En wat merken andere zorgverleners en patiënten daarvan? LHV, NHG, VPH en InEen brengen dit samen met huisartsen in kaart.

Download de Tijdlijn herijking kernwaarden pdf (2 mb)

Doel
De nieuwe kernwaarden en kerntaken geven richting aan de positionering van de huisarts en de huisartsenzorg. In dit vervolgtraject wordt duidelijk hoe de huisarts hier in de praktijk invulling aan gaat geven. Het uiteindelijke doel is het bieden van kwalitatief goede huisartsenzorg aan alle Nederlanders vanuit een aantrekkelijke en plezierige werkomgeving voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en andere professionals in de huisartsenpraktijk.

Uitkomst project
Huisartsen(organisaties) krijgen concrete kaders voor de invulling van hun werk op basis van de in januari 2019 vastgestelde kerntaken: medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie.

Inrichting project
De landelijke huisartsorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn de initiatiefnemers van dit project, dat wordt aangestuurd door een landelijke projectgroep. De projectgroep benoemt een aantal thema’s die in werkgroepen worden uitgewerkt. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande werkgroepen en pilots van de vier huisartsenorganisaties, zodat snel meters kunnen worden gemaakt. Per onderwerp worden relevante partijen betrokken.
Huisartsen denken mee in de werkgroepen, in een klankbordgroep en via een elektronische ledenraadpleging van LHV, NHG, VPH en InEen.
De planning is in het voorjaar van 2020 een handreiking Kerntaken in de praktijk te publiceren. In het verlengde hiervan wordt ook de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020 aangepast.

Patiënten en huisartsen zitten op één lijn over wat zij de kern van de huisartsenzorg vinden. De wens van patiënten dat huisartsen deskundig en betrokken zijn, komt overeen met de kernwaarden medisch-generalistisch en persoonsgericht. NHG, LHV en InEen zijn blij met de brede steun van patiënten voor de vernieuwde kernwaarden die huisartsen hebben opgesteld.

Huisartsen hebben in het project Toekomst Huisartsenzorg onlangs hun kernwaarden en kerntaken herijkt. Als onderdeel van het project is er een online enquête gedaan onder burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De resultaten van dit onderzoek zijn afgezet tegen de uitkomsten van het project Toekomst Huisartsenzorg. Positief is het feit dat burgers de huisartsenzorg in Nederland met een 8.2 waarderen en dat 90% van de patiënten tevreden is met de openingstijden van hun huisartsenpraktijk.

Deskundig en betrokken huisartsen
Het Nivel stelt dat patiënten verwachten van hun huisarts dat hij/zij deskundig is. Dit komt overeen met de kernwaarde ‘medisch-generalistisch’, huisartsen hebben brede medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen, te behandelen of te verwijzen.
Daarnaast vinden burgers het belangrijk dat huisartsen betrokken zijn en weten wie hun patiënten zijn. Dit sluit naadloos aan op de kernwaarde ‘persoonsgericht’ van huisartsen. Huisartsen bieden de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen en willen samen met de patiënt bepalen wat passende zorg is. Dit laatste komt overeen met de kernwaarde gezamenlijk.

Ook opvallend is dat patiënten en huisartsen beide aangeven dat sociale problematiek en bredere, populatiegerichte preventietaken niet primair bij de huisarts horen. De huisarts vindt zichzelf wel primair verantwoordelijk voor het bieden van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau.

24/7 huisartsenzorg
Uit het onderzoek van Nivel komt verder naar voren dat driekwart van de patiënten van mening is dat huisartsenzorg 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar moet zijn voor spoedeisende vragen. Dit sluit aan bij de kerntaak spoedeisende huisartsenzorg waarbij de beroepsgroep aangeeft alleen patiënten te behandelen die vanuit medisch perspectief niet kunnen wachten tot de volgende praktijkdag.

Achtergrond Toekomst Huisartsenzorg
De herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen acht huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen, VPHuisartsen, HetRoerMoetOm, LOVAH, IOH en LHOV). Als onderdeel van het project heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.

Meer informatie

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan en voor gaan. Deze beschrijving van de kernwaarden en kerntaken zijn de uitkomsten van het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’ waarin de hele beroepsgroep heeft kunnen meepraten en discussiëren.

Kernwaarden: waar staan huisartsen voor

De ‘oude’ kernwaarden (persoonsgericht, generalistisch en continu) blijken nog te staan als een huis, maar wel met een duidelijke aanscherping en update naar de uitdagingen van deze tijd. Dit is er veranderd:

* Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd.

* De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg.

* Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen.

* De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Kerntaken: waar kunt u op rekenen

Door de kerntaken te formuleren, geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. De kerntaken bieden duidelijkheid over de inhoud en invulling en helpen daarin ook bij het afbakenen van het vak. De kerntaken zijn in vijf categorieën ondergebracht:

* Medisch-generalistische zorg: dit gaat over de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks overdag kan verwachten.

* Spoedeisende huisartsenzorg: huisartsen staan er voor dat spoedzorg beschikbaar is voor hulp waarvoor het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Ze geven aan dat dit nadrukkelijk wat anders is dan 24 uur per dag volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.

* Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Daarbij zorgen huisartsen dat buiten die uren deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (ook als deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts zelf wordt geleverd).

* Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.

* Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

Huisartsen zijn trots op hun vak en oefenen dit met plezier en liefde uit. Met de grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden die er in de medische wereld (waaronder in de huisartsgeneeskunde) zijn gekomen, de veranderingen in de samenleving en de organisatie van de zorg voelden huisartsen de behoefte om zelf en met elkaar duidelijk te formuleren waar ze voor staan. Ondanks de diversiteit in de beroepsgroep blijkt er een grote eensgezindheid te zijn over wat de kernwaarden en kerntaken zijn. Daarmee zijn ze met recht de gezamenlijke basis voor de huisartsenzorg, die door de hele beroepsgroep worden gedragen. Huisartsen committeren zich nu en in de toekomst aan de herijkte kernwaarden en kerntaken en maken ook voor anderen helder waar ze voor staan en voor gaan.

Meer informatie

Meer weten over de uitkomsten en de achtergronden van dit project? Lees het digitale magazine of download een van onderstaande documenten.

Waar staan huisartsen voor, wat zijn de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak? Op 21 januari 2019 vindt in conferentiecentrum Woudschoten (Zeist) het congres plaats over de toekomst huisartsenzorg. Op die dag worden de resultaten gepresenteerd van het traject om tot de herijkte kernwaarden en kerntaken te komen.

Voor iedereen die niet bij de conferentie zelf aanwezig kan zijn en graag na afloop de uitkomsten wil ontvangen, was op 21 januari een team van redacteuren en een fotograaf aanwezig op Woudschoten. Bekijk hier het online magazine.

Toekomst Huisartsenzorg - Woudschoten conferentie

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan huisartsen hun vak vormen? Deze vragen staan centraal in het project Toekomst Huisartsenzorg waarbij de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisarts worden herijkt. Op 21 januari 2019 worden de resultaten gepresenteerd.

De bijeenkomst is in het congrescentrum Woudschoten in Zeist. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Programma
De conferentie begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch en wordt om 18.00 uur afgesloten, waarna een feestelijk diner volgt. In het plenaire deel van de bijeenkomst worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd. Deze zijn samengesteld op basis van de input die is verzameld tijdens zeventig denksessies en de landelijke enquête. Ook is er aandacht voor de burgerraadpleging: hoe kijken patiënten naar de rol van de huisarts?

Na de presentatie van de resultaten is er ruimte om in verschillende rondes duiding te geven aan de resultaten. Huisartsen gaan met elkaar in gesprek over de vraag wat de herijkte kernwaarden en kerntaken voor de dagelijkse huisartsenpraktijk betekenen.

Huisartsen en huisartsen in opleiding konden zich inschrijven voor de conferentie. Vanwege grote belangstelling kunt u zich niet meer inschrijven. Na afloop van de Woudschoten conferentie worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepubliceerd op de projectwebsite en via de communicatiekanalen van de betrokken huisartsenorganisaties verspreid.

Project Toekomst Huisartsenzorg
De Woudschoten Conferentie is onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken.

Enquete huisartsenzorg

De enquête over de herijking van de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak is gesloten. In totaal vulden 3.452 huisartsen en huisartsen in opleiding de vragenlijst in, die beschikbaar was van 23 oktober tot en met 4 november. De resultaten worden op 21 januari gepresenteerd op een conferentie die in Woudschoten plaatsvindt.

Uit de respons blijkt dat 61% van de geënquêteerden praktijkhouder, 18% waarnemer (wisselend, één of enkele plekken), 3% hidha, 4% hid, 10 % huisarts in opleiding en 3% niet-praktiserend huisarts is. In opdracht van acht huisartsenorganisaties nam een inhoudelijke commissie van huisartsen, onder voorzitterschap van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, eerder dit jaar de huidige kernwaarden en uitgangspunten onder de loep. Dit vooronderzoek resulteerde in twaalf strategische vragen waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) zich over uitspraken in zo’n zeventig denksessies.

Denksessies
Deze uitkomsten zijn verwerkt in de enquête, die voortbouwt op de argumenten en voorkeuren die huisartsen inbrachten. Over sommige thema’s zijn huisartsen (in opleiding) eensgezind maar er zijn ook onderwerpen waarover de meningen verschillen. Waar het bij de sessies voornamelijk ging om het formuleren van gezamenlijke argumenten, was de enquête nadrukkelijk bedoeld om persoonlijk stelling in te nemen. De resultaten van de enquête worden ook beschikbaar gesteld voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Woudschoten Conferentie
Op 21 januari 2019 worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd op de conferentie in Woudschoten, de plek waar 60 jaar geleden de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg zijn opgesteld.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen.