werkgroepen gaan van start

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in het dagelijkse werk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Het vervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ beschrijft concrete kaders voor de invulling van de kerntaken.>>

Na de presentatie van de herijkte kernwaarden en kerntaken bleek er behoefte aan een concrete uitwerking voor op de werkvloer. Een uitwerking die helderheid geeft over de invulling van de kerntaken en die huisartsen ondersteunt in het maken van keuzes. De huisartsorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen hebben het initiatief genomen de herijkte kerntaken nader uit te werken met als doel een duidelijk kader te bieden voor de werkzaamheden in de praktijk en het overleg over taakafbakening in de zorg.

Werkgroepen van start
Voor het beschrijven van de concrete kaders gaan deze maand vier werkgroepen van start: medisch-generalistische zorg en zorgcoördinatie, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg en preventieve zorg. Deze werkgroepen bestaan voornamelijk uit huisartsen die themadeskundig zijn en/of eerder betrokken waren bij het opstellen van de kernwaarden en kerntaken. De belangrijkste vragen waar de werkgroepen zich per kerntaak mee bezig zullen houden zijn:
Wat is het concrete aanbod van huisartsenzorg waar patiënten en stakeholders in elk geval op kunnen rekenen?
Wat is het probleem of de uitdaging bij de uitoefening van de kerntaak en waarom?
Hoe kunnen huisartsen omgaan met deze uitdaging of dit probleem, wat zijn oplossingsrichtingen?

Meters maken
Na een aantal maanden van voorbereiding is de verwachting dat de ingestelde werkgroepen nu snel meters kunnen maken. Huisartsen en stakeholders krijgen daarna de gelegenheid te reageren en mee te denken. De planning is begin 2020 de concrete kaders ‘Kerntaken in de praktijk’ te publiceren.

stethoscope in glazen bol nhg

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Welke stappen zijn nodig om de kernwaarden en kerntaken waar te maken in de praktijk? En wat merken andere zorgverleners en patiënten daarvan? LHV, NHG, VPH en InEen brengen dit samen met huisartsen in kaart.

Doel
De nieuwe kernwaarden en kerntaken geven richting aan de positionering van de huisarts en de huisartsenzorg. In dit vervolgtraject wordt duidelijk hoe de huisarts hier in de praktijk invulling aan gaat geven. Het uiteindelijke doel is het bieden van kwalitatief goede huisartsenzorg aan alle Nederlanders vanuit een aantrekkelijke en plezierige werkomgeving voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en andere professionals in de huisartsenpraktijk.

Uitkomst project
Huisartsen(organisaties) krijgen concrete kaders voor de invulling van hun werk op basis van de in januari 2019 vastgestelde kerntaken: medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie.

Inrichting project
De landelijke huisartsorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn de initiatiefnemers van dit project, dat wordt aangestuurd door een landelijke projectgroep. De projectgroep benoemt een aantal thema’s die in werkgroepen worden uitgewerkt. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande werkgroepen en pilots van de vier huisartsenorganisaties, zodat snel meters kunnen worden gemaakt. Per onderwerp worden relevante partijen betrokken.
Huisartsen denken mee in de werkgroepen, in een klankbordgroep en via een elektronische ledenraadpleging van LHV, NHG, VPH en InEen.
De planning is begin 2020 een handreiking Kerntaken in de praktijk te publiceren. In het verlengde hiervan wordt ook de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020 aangepast.

Patiënten en huisartsen zitten op één lijn over wat zij de kern van de huisartsenzorg vinden. De wens van patiënten dat huisartsen deskundig en betrokken zijn, komt overeen met de kernwaarden medisch-generalistisch en persoonsgericht. NHG, LHV en InEen zijn blij met de brede steun van patiënten voor de vernieuwde kernwaarden die huisartsen hebben opgesteld.

Huisartsen hebben in het project Toekomst Huisartsenzorg onlangs hun kernwaarden en kerntaken herijkt. Als onderdeel van het project is er een online enquête gedaan onder burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De resultaten van dit onderzoek zijn afgezet tegen de uitkomsten van het project Toekomst Huisartsenzorg. Positief is het feit dat burgers de huisartsenzorg in Nederland met een 8.2 waarderen en dat 90% van de patiënten tevreden is met de openingstijden van hun huisartsenpraktijk.

Deskundig en betrokken huisartsen
Het Nivel stelt dat patiënten verwachten van hun huisarts dat hij/zij deskundig is. Dit komt overeen met de kernwaarde ‘medisch-generalistisch’, huisartsen hebben brede medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen, te behandelen of te verwijzen.
Daarnaast vinden burgers het belangrijk dat huisartsen betrokken zijn en weten wie hun patiënten zijn. Dit sluit naadloos aan op de kernwaarde ‘persoonsgericht’ van huisartsen. Huisartsen bieden de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen en willen samen met de patiënt bepalen wat passende zorg is. Dit laatste komt overeen met de kernwaarde gezamenlijk.

Ook opvallend is dat patiënten en huisartsen beide aangeven dat sociale problematiek en bredere, populatiegerichte preventietaken niet primair bij de huisarts horen. De huisarts vindt zichzelf wel primair verantwoordelijk voor het bieden van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau.

24/7 huisartsenzorg
Uit het onderzoek van Nivel komt verder naar voren dat driekwart van de patiënten van mening is dat huisartsenzorg 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar moet zijn voor spoedeisende vragen. Dit sluit aan bij de kerntaak spoedeisende huisartsenzorg waarbij de beroepsgroep aangeeft alleen patiënten te behandelen die vanuit medisch perspectief niet kunnen wachten tot de volgende praktijkdag.

Achtergrond Toekomst Huisartsenzorg
De herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen acht huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen, VPHuisartsen, HetRoerMoetOm, LOVAH, IOH en LHOV). Als onderdeel van het project heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.

Meer informatie

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan en voor gaan. Deze beschrijving van de kernwaarden en kerntaken zijn de uitkomsten van het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’ waarin de hele beroepsgroep heeft kunnen meepraten en discussiëren.

Kernwaarden: waar staan huisartsen voor

De ‘oude’ kernwaarden (persoonsgericht, generalistisch en continu) blijken nog te staan als een huis, maar wel met een duidelijke aanscherping en update naar de uitdagingen van deze tijd. Dit is er veranderd:

* Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd.

* De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg.

* Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen.

* De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Kerntaken: waar kunt u op rekenen

Door de kerntaken te formuleren, geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. De kerntaken bieden duidelijkheid over de inhoud en invulling en helpen daarin ook bij het afbakenen van het vak. De kerntaken zijn in vijf categorieën ondergebracht:

* Medisch-generalistische zorg: dit gaat over de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks overdag kan verwachten.

* Spoedeisende huisartsenzorg: huisartsen staan er voor dat spoedzorg beschikbaar is voor hulp waarvoor het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Ze geven aan dat dit nadrukkelijk wat anders is dan 24 uur per dag volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.

* Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Daarbij zorgen huisartsen dat buiten die uren deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (ook als deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts zelf wordt geleverd).

* Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.

* Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

Huisartsen zijn trots op hun vak en oefenen dit met plezier en liefde uit. Met de grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden die er in de medische wereld (waaronder in de huisartsgeneeskunde) zijn gekomen, de veranderingen in de samenleving en de organisatie van de zorg voelden huisartsen de behoefte om zelf en met elkaar duidelijk te formuleren waar ze voor staan. Ondanks de diversiteit in de beroepsgroep blijkt er een grote eensgezindheid te zijn over wat de kernwaarden en kerntaken zijn. Daarmee zijn ze met recht de gezamenlijke basis voor de huisartsenzorg, die door de hele beroepsgroep worden gedragen. Huisartsen committeren zich nu en in de toekomst aan de herijkte kernwaarden en kerntaken en maken ook voor anderen helder waar ze voor staan en voor gaan.

Meer informatie

Meer weten over de uitkomsten en de achtergronden van dit project? Lees het digitale magazine of download een van onderstaande documenten.

Waar staan huisartsen voor, wat zijn de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak? Op 21 januari 2019 vindt in conferentiecentrum Woudschoten (Zeist) het congres plaats over de toekomst huisartsenzorg. Op die dag worden de resultaten gepresenteerd van het traject om tot de herijkte kernwaarden en kerntaken te komen.

Voor iedereen die niet bij de conferentie zelf aanwezig kan zijn en graag na afloop de uitkomsten wil ontvangen, was op 21 januari een team van redacteuren en een fotograaf aanwezig op Woudschoten. Bekijk hier het online magazine.

Toekomst Huisartsenzorg - Woudschoten conferentie

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan huisartsen hun vak vormen? Deze vragen staan centraal in het project Toekomst Huisartsenzorg waarbij de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisarts worden herijkt. Op 21 januari 2019 worden de resultaten gepresenteerd.

De bijeenkomst is in het congrescentrum Woudschoten in Zeist. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Programma
De conferentie begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch en wordt om 18.00 uur afgesloten, waarna een feestelijk diner volgt. In het plenaire deel van de bijeenkomst worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd. Deze zijn samengesteld op basis van de input die is verzameld tijdens zeventig denksessies en de landelijke enquête. Ook is er aandacht voor de burgerraadpleging: hoe kijken patiënten naar de rol van de huisarts?

Na de presentatie van de resultaten is er ruimte om in verschillende rondes duiding te geven aan de resultaten. Huisartsen gaan met elkaar in gesprek over de vraag wat de herijkte kernwaarden en kerntaken voor de dagelijkse huisartsenpraktijk betekenen.

Huisartsen en huisartsen in opleiding konden zich inschrijven voor de conferentie. Vanwege grote belangstelling kunt u zich niet meer inschrijven. Na afloop van de Woudschoten conferentie worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepubliceerd op de projectwebsite en via de communicatiekanalen van de betrokken huisartsenorganisaties verspreid.

Project Toekomst Huisartsenzorg
De Woudschoten Conferentie is onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken.

Enquete huisartsenzorg

De enquête over de herijking van de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak is gesloten. In totaal vulden 3.452 huisartsen en huisartsen in opleiding de vragenlijst in, die beschikbaar was van 23 oktober tot en met 4 november. De resultaten worden op 21 januari gepresenteerd op een conferentie die in Woudschoten plaatsvindt.

Uit de respons blijkt dat 61% van de geënquêteerden praktijkhouder, 18% waarnemer (wisselend, één of enkele plekken), 3% hidha, 4% hid, 10 % huisarts in opleiding en 3% niet-praktiserend huisarts is. In opdracht van acht huisartsenorganisaties nam een inhoudelijke commissie van huisartsen, onder voorzitterschap van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, eerder dit jaar de huidige kernwaarden en uitgangspunten onder de loep. Dit vooronderzoek resulteerde in twaalf strategische vragen waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) zich over uitspraken in zo’n zeventig denksessies.

Denksessies
Deze uitkomsten zijn verwerkt in de enquête, die voortbouwt op de argumenten en voorkeuren die huisartsen inbrachten. Over sommige thema’s zijn huisartsen (in opleiding) eensgezind maar er zijn ook onderwerpen waarover de meningen verschillen. Waar het bij de sessies voornamelijk ging om het formuleren van gezamenlijke argumenten, was de enquête nadrukkelijk bedoeld om persoonlijk stelling in te nemen. De resultaten van de enquête worden ook beschikbaar gesteld voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Woudschoten Conferentie
Op 21 januari 2019 worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd op de conferentie in Woudschoten, de plek waar 60 jaar geleden de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg zijn opgesteld.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen.

Enquete Toekomst Huisartsenzorg

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan we ons vak vormen? Alle Nederlandse huisartsen en huisartsen in opleiding kunnen tussen 23 oktober en 4 november over dit onderwerp hun mening geven in een enquête.

De enquête is een essentieel onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken.

Input van alle Nederlandse huisartsen en aiossen gewenst
Voornaamste doel van het project Toekomst Huisartsenzorg is om te komen tot kernwaarden en kerntaken die door de hele beroepsgroep gedragen worden. Op basis van de uitkomsten van ruim zeventig denksessies waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) aan hebben deelgenomen, is een enquête samengesteld. We nodigen alle huisartsen, ook de deelnemers aan de denksessies, uit om de vragenlijst in te vullen vóór 4 november. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Woudschouten Conferentie
De uitkomsten van de denksessies en enquête worden op 21 januari 2019 gepresenteerd tijdens een conferentie in congrescentrum Woudschoten. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder, in januari 1959, de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Bent u huisarts of huisarts-in-opleiding? Klik hier om de enquête in te vullen.

Meer weten over hoe deze enquête tot stand is gekomen? Klik hier.

Toekomst Huisartsenzorg succesvol

Wat zijn de kerntaken en kernwaarden van de huisarts en huisartsenzorg? Afgelopen september hebben meer dan 1000 huisartsen, en nog eens ruim 300 huisartsen in opleiding, in 70 denksessies hun licht op die vraag laten schijnen. De enorme opkomst, betrokkenheid én rijke opbrengst laten zien dat huisartsen (in opleiding) onderbouwde keuzes willen en kunnen maken over de toekomst van het vak.

Twaalf thema’s

In denksessies zijn (aankomende) huisartsen bij elkaar gekomen. Met elkaar bespraken ze hoe invulling willen geven aan het huisartsen vak, nu en in de toekomst. Ze konden hun visie geven op verschillende thema’s die bepalend zijn voor de kernwaarden en kerntaken van het vak. Deze zijn vooraf opgesteld door een inhoudelijke commissie van huisartsen, te weten:

1. Basishuisartsenzorg
2. ANW-zorg
3. Palliatieve zorg
4. Poortwachtersrol
5. Preventie
6. Arts-patiëntrelatie
7. Netwerkzorg
8. Opleiding
9. Onderzoek
10. Innovatie
11. Eindverantwoordelijkheid
12. Contractvorm

Enquête

Uit de denksessies zijn wensen, argumenten en discussiepunten naar voren gekomen. Dit alles vormt de input voor de enquête over de Toekomst van de Huisartsenzorg. Van 23 oktober tot 4 november is deze online in te vullen. Dan is het aan circa 12.000 huisartsen (in opleiding) om zich uit te spreken. Ook daar hopen we massaal input op te krijgen.

Interviews

Het project Toekomst Huisartsenzorg is een samenwerking tussen acht partijen in de huisartsenzorg. De boegbeelden van deze organisaties zijn geïnterviewd en laten hun visie op het onderwerp horen. Deze interviews zijn nu terug te lezen op de site.

Denksessie LHV

In de maand september vinden er door het hele land denksessies plaats waarin (aankomend) huisartsen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de huisartsenzorg. Deze sessies vinden volgens een specifiek format plaats, zodat de input uit alle bijeenkomsten goed en eenduidig verwerkt kan worden voor het vervolgtraject, waarin alle huisartsen een enquête krijgen voorgelegd. Om de gesprekken tijdens die sessies te begeleiden, moet je dat format dus goed kennen. Daarom hebben we deze zomer zo’n 60 personen (voornamelijk huisartsen) getraind om de denksessies te kunnen begeleiden.

Na afloop van de training spraken we met enkelen van hen om te vragen wat hen motiveert om de training te doen en waarom het project ‘Toekomst van de huisartsenzorg – herijking kernwaarden en kerntaken’ zo van belang is. Zo gaf Pascale Hendriks (huisarts uit Spaarndam) aan dat zij vindt dat dit voor huisartsen de belangrijkste bijeenkomsten zijn van de laatste 10 jaar .

De denksessies gaan over de grootste uitdagingen die er momenteel op huisartsen afkomen en hoe we daar in de toekomst het hoofd aan kunnen gaan bieden. Welke keuzes gaan we maken? Of zoals Wietze Eizenga (huisarts uit Utrecht) zegt: “De huisarts lijkt de oplossing voor alles, maar waar gaan we op focussen?” En die thema’s gaan breder dan de inhoud van het vak. Jolien Zaal (aios) ziet dat ook als een belangrijk doel van dit traject: “Invloed uitoefenen, op patiëntenzorg, maar ook op inrichting van de huisartsenzorg”.

Voor en door (toekomstige) huisartsen
Een belangrijk kenmerk van de denksessies is dat huisartsen met elkaar in gesprek gaan. Het is belangrijk dat de beroepsgroep zelf met elkaar de afwegingen maakt over hun toekomst. Dat is ook iets wat Eric Duinkerke (huisarts uit Maastricht) motiveert om deel te nemen: “Neem nu het heft in handen, anders gaan anderen over je beslissen”.

We streven naar een grote diversiteit aan deelnemers, zowel huisartsen als aankomend huisartsen. Immers “de aios zijn de toekomst, dus dit is extra belangrijk voor ons”, stelt Rosanna van Velzen (aios).

Ook zin om mee te praten?
Bent u enthousiast geworden over de denksessies? Er zijn nog plekken vrij bij een aantal denksessies. Dus kijk in het overzicht van denksessies of er een datum en locatie is die u schikt: https://toekomsthuisartsenzorg.nl/aanmelden/
Mocht het niet lukken, niet getreurd. De denksessies zijn één onderdeel van dit traject. Er komt ook nog een enquête op basis van deze denksessies, die eind oktober onder alle huisartsen wordt uitgezet. Ook op die manier kunt u uw mening nog kenbaar maken.

Meer weten over de denksessies en het verdere traject, zie https://toekomsthuisartsenzorg.nl/