Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan en voor gaan. Deze beschrijving van de kernwaarden en kerntaken zijn de uitkomsten van het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’ waarin de hele beroepsgroep heeft kunnen meepraten en discussiëren.

Kernwaarden: waar staan huisartsen voor

De ‘oude’ kernwaarden (persoonsgericht, generalistisch en continu) blijken nog te staan als een huis, maar wel met een duidelijke aanscherping en update naar de uitdagingen van deze tijd. Dit is er veranderd:

* Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd.

* De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg.

* Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen.

* De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Kerntaken: waar kunt u op rekenen

Door de kerntaken te formuleren, geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. De kerntaken bieden duidelijkheid over de inhoud en invulling en helpen daarin ook bij het afbakenen van het vak. De kerntaken zijn in vijf categorieën ondergebracht:

* Medisch-generalistische zorg: dit gaat over de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks overdag kan verwachten.

* Spoedeisende huisartsenzorg: huisartsen staan er voor dat spoedzorg beschikbaar is voor hulp waarvoor het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Ze geven aan dat dit nadrukkelijk wat anders is dan 24 uur per dag volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.

* Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Daarbij zorgen huisartsen dat buiten die uren deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (ook als deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts zelf wordt geleverd).

* Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.

* Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

Huisartsen zijn trots op hun vak en oefenen dit met plezier en liefde uit. Met de grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden die er in de medische wereld (waaronder in de huisartsgeneeskunde) zijn gekomen, de veranderingen in de samenleving en de organisatie van de zorg voelden huisartsen de behoefte om zelf en met elkaar duidelijk te formuleren waar ze voor staan. Ondanks de diversiteit in de beroepsgroep blijkt er een grote eensgezindheid te zijn over wat de kernwaarden en kerntaken zijn. Daarmee zijn ze met recht de gezamenlijke basis voor de huisartsenzorg, die door de hele beroepsgroep worden gedragen. Huisartsen committeren zich nu en in de toekomst aan de herijkte kernwaarden en kerntaken en maken ook voor anderen helder waar ze voor staan en voor gaan.

Meer informatie

Meer weten over de uitkomsten en de achtergronden van dit project? Lees het digitale magazine of download een van onderstaande documenten.

Waar staan huisartsen voor, wat zijn de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak? Op 21 januari 2019 vindt in conferentiecentrum Woudschoten (Zeist) het congres plaats over de toekomst huisartsenzorg. Op die dag worden de resultaten gepresenteerd van het traject om tot de herijkte kernwaarden en kerntaken te komen.

Voor iedereen die niet bij de conferentie zelf aanwezig kan zijn en graag na afloop de uitkomsten wil ontvangen, was op 21 januari een team van redacteuren en een fotograaf aanwezig op Woudschoten. Bekijk hier het online magazine.

Toekomst Huisartsenzorg - Woudschoten conferentie

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan huisartsen hun vak vormen? Deze vragen staan centraal in het project Toekomst Huisartsenzorg waarbij de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisarts worden herijkt. Op 21 januari 2019 worden de resultaten gepresenteerd.

De bijeenkomst is in het congrescentrum Woudschoten in Zeist. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Programma
De conferentie begint om 12.00 uur met een gezamenlijke lunch en wordt om 18.00 uur afgesloten, waarna een feestelijk diner volgt. In het plenaire deel van de bijeenkomst worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd. Deze zijn samengesteld op basis van de input die is verzameld tijdens zeventig denksessies en de landelijke enquête. Ook is er aandacht voor de burgerraadpleging: hoe kijken patiënten naar de rol van de huisarts?

Na de presentatie van de resultaten is er ruimte om in verschillende rondes duiding te geven aan de resultaten. Huisartsen gaan met elkaar in gesprek over de vraag wat de herijkte kernwaarden en kerntaken voor de dagelijkse huisartsenpraktijk betekenen.

Huisartsen en huisartsen in opleiding konden zich inschrijven voor de conferentie. Vanwege grote belangstelling kunt u zich niet meer inschrijven. Na afloop van de Woudschoten conferentie worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepubliceerd op de projectwebsite en via de communicatiekanalen van de betrokken huisartsenorganisaties verspreid.

Project Toekomst Huisartsenzorg
De Woudschoten Conferentie is onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken.

Enquete huisartsenzorg

De enquête over de herijking van de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak is gesloten. In totaal vulden 3.452 huisartsen en huisartsen in opleiding de vragenlijst in, die beschikbaar was van 23 oktober tot en met 4 november. De resultaten worden op 21 januari gepresenteerd op een conferentie die in Woudschoten plaatsvindt.

Uit de respons blijkt dat 61% van de geënquêteerden praktijkhouder, 18% waarnemer (wisselend, één of enkele plekken), 3% hidha, 4% hid, 10 % huisarts in opleiding en 3% niet-praktiserend huisarts is. In opdracht van acht huisartsenorganisaties nam een inhoudelijke commissie van huisartsen, onder voorzitterschap van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, eerder dit jaar de huidige kernwaarden en uitgangspunten onder de loep. Dit vooronderzoek resulteerde in twaalf strategische vragen waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) zich over uitspraken in zo’n zeventig denksessies.

Denksessies
Deze uitkomsten zijn verwerkt in de enquête, die voortbouwt op de argumenten en voorkeuren die huisartsen inbrachten. Over sommige thema’s zijn huisartsen (in opleiding) eensgezind maar er zijn ook onderwerpen waarover de meningen verschillen. Waar het bij de sessies voornamelijk ging om het formuleren van gezamenlijke argumenten, was de enquête nadrukkelijk bedoeld om persoonlijk stelling in te nemen. De resultaten van de enquête worden ook beschikbaar gesteld voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Woudschoten Conferentie
Op 21 januari 2019 worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd op de conferentie in Woudschoten, de plek waar 60 jaar geleden de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg zijn opgesteld.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen.

Enquete Toekomst Huisartsenzorg

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan we ons vak vormen? Alle Nederlandse huisartsen en huisartsen in opleiding kunnen tussen 23 oktober en 4 november over dit onderwerp hun mening geven in een enquête.

De enquête is een essentieel onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken.

Input van alle Nederlandse huisartsen en aiossen gewenst
Voornaamste doel van het project Toekomst Huisartsenzorg is om te komen tot kernwaarden en kerntaken die door de hele beroepsgroep gedragen worden. Op basis van de uitkomsten van ruim zeventig denksessies waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) aan hebben deelgenomen, is een enquête samengesteld. We nodigen alle huisartsen, ook de deelnemers aan de denksessies, uit om de vragenlijst in te vullen vóór 4 november. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Woudschouten Conferentie
De uitkomsten van de denksessies en enquête worden op 21 januari 2019 gepresenteerd tijdens een conferentie in congrescentrum Woudschoten. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder, in januari 1959, de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Bent u huisarts of huisarts-in-opleiding? Klik hier om de enquête in te vullen.

Meer weten over hoe deze enquête tot stand is gekomen? Klik hier.

Toekomst Huisartsenzorg succesvol

Wat zijn de kerntaken en kernwaarden van de huisarts en huisartsenzorg? Afgelopen september hebben meer dan 1000 huisartsen, en nog eens ruim 300 huisartsen in opleiding, in 70 denksessies hun licht op die vraag laten schijnen. De enorme opkomst, betrokkenheid én rijke opbrengst laten zien dat huisartsen (in opleiding) onderbouwde keuzes willen en kunnen maken over de toekomst van het vak.

Twaalf thema’s

In denksessies zijn (aankomende) huisartsen bij elkaar gekomen. Met elkaar bespraken ze hoe invulling willen geven aan het huisartsen vak, nu en in de toekomst. Ze konden hun visie geven op verschillende thema’s die bepalend zijn voor de kernwaarden en kerntaken van het vak. Deze zijn vooraf opgesteld door een inhoudelijke commissie van huisartsen, te weten:

1. Basishuisartsenzorg
2. ANW-zorg
3. Palliatieve zorg
4. Poortwachtersrol
5. Preventie
6. Arts-patiëntrelatie
7. Netwerkzorg
8. Opleiding
9. Onderzoek
10. Innovatie
11. Eindverantwoordelijkheid
12. Contractvorm

Enquête

Uit de denksessies zijn wensen, argumenten en discussiepunten naar voren gekomen. Dit alles vormt de input voor de enquête over de Toekomst van de Huisartsenzorg. Van 23 oktober tot 4 november is deze online in te vullen. Dan is het aan circa 12.000 huisartsen (in opleiding) om zich uit te spreken. Ook daar hopen we massaal input op te krijgen.

Interviews

Het project Toekomst Huisartsenzorg is een samenwerking tussen acht partijen in de huisartsenzorg. De boegbeelden van deze organisaties zijn geïnterviewd en laten hun visie op het onderwerp horen. Deze interviews zijn nu terug te lezen op de site.

Denksessie LHV

In de maand september vinden er door het hele land denksessies plaats waarin (aankomend) huisartsen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de huisartsenzorg. Deze sessies vinden volgens een specifiek format plaats, zodat de input uit alle bijeenkomsten goed en eenduidig verwerkt kan worden voor het vervolgtraject, waarin alle huisartsen een enquête krijgen voorgelegd. Om de gesprekken tijdens die sessies te begeleiden, moet je dat format dus goed kennen. Daarom hebben we deze zomer zo’n 60 personen (voornamelijk huisartsen) getraind om de denksessies te kunnen begeleiden.

Na afloop van de training spraken we met enkelen van hen om te vragen wat hen motiveert om de training te doen en waarom het project ‘Toekomst van de huisartsenzorg – herijking kernwaarden en kerntaken’ zo van belang is. Zo gaf Pascale Hendriks (huisarts uit Spaarndam) aan dat zij vindt dat dit voor huisartsen de belangrijkste bijeenkomsten zijn van de laatste 10 jaar .

De denksessies gaan over de grootste uitdagingen die er momenteel op huisartsen afkomen en hoe we daar in de toekomst het hoofd aan kunnen gaan bieden. Welke keuzes gaan we maken? Of zoals Wietze Eizenga (huisarts uit Utrecht) zegt: “De huisarts lijkt de oplossing voor alles, maar waar gaan we op focussen?” En die thema’s gaan breder dan de inhoud van het vak. Jolien Zaal (aios) ziet dat ook als een belangrijk doel van dit traject: “Invloed uitoefenen, op patiëntenzorg, maar ook op inrichting van de huisartsenzorg”.

Voor en door (toekomstige) huisartsen
Een belangrijk kenmerk van de denksessies is dat huisartsen met elkaar in gesprek gaan. Het is belangrijk dat de beroepsgroep zelf met elkaar de afwegingen maakt over hun toekomst. Dat is ook iets wat Eric Duinkerke (huisarts uit Maastricht) motiveert om deel te nemen: “Neem nu het heft in handen, anders gaan anderen over je beslissen”.

We streven naar een grote diversiteit aan deelnemers, zowel huisartsen als aankomend huisartsen. Immers “de aios zijn de toekomst, dus dit is extra belangrijk voor ons”, stelt Rosanna van Velzen (aios).

Ook zin om mee te praten?
Bent u enthousiast geworden over de denksessies? Er zijn nog plekken vrij bij een aantal denksessies. Dus kijk in het overzicht van denksessies of er een datum en locatie is die u schikt: https://toekomsthuisartsenzorg.nl/aanmelden/
Mocht het niet lukken, niet getreurd. De denksessies zijn één onderdeel van dit traject. Er komt ook nog een enquête op basis van deze denksessies, die eind oktober onder alle huisartsen wordt uitgezet. Ook op die manier kunt u uw mening nog kenbaar maken.

Meer weten over de denksessies en het verdere traject, zie https://toekomsthuisartsenzorg.nl/

Interview Pieter Bots

Uithoorn, bestaande uit zo’n 30.000 mensen, krijgt vrijwel uitsluitend zijn huisartsenzorg vanuit één groot gezondheidscentrum. Tien van de elf Uithoornse huisartsenpraktijken werken met elkaar samen in het gezondheidscentrum, de elfde treffen ze in hun Hagro. Het is een actieve huisartsengroep, ze hebben veel multidisciplinaire zorgprogramma’s lopen en een groot deel van de aangesloten artsen is bestuurlijk actief. Het nadenken over hoe de gezondheidszorg er uit moet zien zit eigenlijk ingebed in het dna van deze groep artsen zou je kunnen zeggen. En met twee leden in het actiecomité Het Roer Moet Om is ook die invloed goed vertegenwoordigd. Kortom, men zit aan de voorkant van de discussies over de beroepsgroep.

‘De hele Hagro is enthousiast over een denksessie, ze wilden unaniem mee doen met deze landelijke discussie over de herijking van de kernwaarden en kerntaken’, zegt Pieter Bots, huisarts en één van de initiatiefnemers. Het gezondheidscentrum heeft een geschikte locatie, een ruimte was beschikbaar, en het enthousiasme was groot. Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle denksessie. ‘We hebben een goede mix van jonge net begonnen huisartsen en artsen die al wat langer gevestigd zijn; ideaal voor de discussie tijdens de denksessie.’

‘Op het ogenblik hebben we het gevoel dat huisartsen een spreekwoordelijke lage schutting hebben en er van alles overheen wordt geschoven’, geeft Bots aan. De huisartsen uit het Uithoornse gezondheidscentrum willen graag zelf nadenken over wat er bij het beroep van huisarts hoort of niet. ‘Soms lijken we wel de nieuwe pastoor of dominee, moeten we dat wel willen. Als huisarts zijn we medisch geschoold, we willen zieke mensen beter maken, langzamer hand lijkt alles bij de huisarts te komen. Preventieve geneeskunde bijvoorbeeld, wat ligt bij ons of bij de overheid of ggd.’ Gezondheidscentrum Waterlinie uit Uithoorn hebben zich aangemeld voor een denksessie om op die manier bij te dragen aan de landelijke discussie over de toekomst van de huisartsenzorg. Ze hopen te komen tot een breed gedragen idee over waar de huisarts voor staat anno 2018.

Wilt u ook een denksessie aanmelden of aan eentje deelnemen? Zie de pagina denksessies

Huisartsenorganisaties zijn bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. De huisartsenzorg staat voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Hoe past dit bij de talloze veranderingen en uitdagingen die opkomen vanuit de maatschappij en beroepsgroep zelf? Hoe vullen we de kerntaken in de toekomst in? Zijn de kernwaarden nog actueel?

Door het gehele land worden denksessies voor (aankomende)huisartsen georganiseerd om onder begeleiding van een gespreksleider en een door de Argumentenfabriek ontwikkelde methode in gesprek te gaan over deze vragen. Zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten of hagro’s bijvoorbeeld kunnen ook een sessie faciliteren, een mooie gelegenheid om samen met de aangesloten huisartsen te discussiëren over de huisartsenzorg van de toekomst. Belangstellenden kunnen worden getraind als denksessieleider.

Een denksessie duurt 3 uur met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Aanmelden bij Annemarie Klabbers (NHG), projectleider ‘Toekomst huisartsenzorg’. A.klabbers@nhg.nl Meer informatie.

De wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen buiten en binnen de beroepsgroep vragen om discussie waar we als huisartsen voor staan en willen staan. Een brede coalitie van partijen heeft daarom het project Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken opgezet. Wat gebeurt er precies?

In het kort
NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi), InEen, IOH, VPH, actiecomité Het Roer Moet Om, LHOV en LOVAH vormen gezamenlijk de stuurgroep van het traject. Zij formuleren het doel en de opzet van het traject. Een inhoudelijke commissie brengt de belangrijkste vraagstukken in kaart. Die vraagstukken gaan we binnen de beroepsgroep bespreken en toetsen, door middel van denksessies in het land en een enquête. Daarnaast worden stakeholders uit onder meer andere domeinen van de zorg bevraagd om draagvlak te toetsen.

De stappen in het project meer uitgebreid beschreven
Het traject start met een inventarisatie. Een inhoudelijke commissie bestaande uit een tiental huisartsen uit verschillende delen van het land met verschillende achtergronden inventariseert de vraagstukken. Deze commissie staat onder leiding van Prof. Dr. Henriëtte van der Horst en wordt begeleid door het bureau De Argumentenfabriek. De inhoudelijk commissie rondt deze inventarisatie in juli af.

In september vinden er denksessies in het land plaats. Hieraan kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor sessies die vanuit de projectorganisatie worden georganiseerd of u kunt uzelf melden met een groepje huisartsen waarmee u zo’n sessie wilt doen (denk bijvoorbeeld aan uw zorggroep, gezondheidscentrum, huisartsenpost, Hagro, uw Wagrobestuur, uw intervisieclub of een andere samenstelling). Het is van belang dat er onder de deelnemers aan deze sessies een goede afspiegeling is van de diversiteit aan huisartsen en aan huisartsen-in-opleiding.

De denksessies staan onder leiding van een getrainde gespreksleider en de uitkomsten van elke denksessie worden zo eenduidig mogelijk op digitale wijze verzameld. De Argumentenfabriek maakt voor beide doeleinden een tool en organiseert trainingen voor gespreksleiders. Ook voor deze training kunt u zich aanmelden. Alle denksessies zijn geaccrediteerd.

De denksessies hebben vooral een kwalitatief karakter. Met een online enquête onder huisartsen in het najaar toetsen en kwantificeren we de uitkomsten van die sessies.

We zijn bezig met een ambitieus project dat we in korte tijd willen uitvoeren. Hiervoor is een projectgroep met medewerkers van NHG, LHV en InEen samengesteld.

Meer weten?
Lees verder op deze website of neem contact op met de projectleider namens NHG, LHV en InEen:
Annemarie Klabbers
a.klabbers@nhg.org
030 – 2823508