Toekomst Huisartsenzorg succesvol

Wat zijn de kerntaken en kernwaarden van de huisarts en huisartsenzorg? Afgelopen september hebben meer dan 1000 huisartsen, en nog eens ruim 300 huisartsen in opleiding, in 70 denksessies hun licht op die vraag laten schijnen. De enorme opkomst, betrokkenheid én rijke opbrengst laten zien dat huisartsen (in opleiding) onderbouwde keuzes willen en kunnen maken over de toekomst van het vak.

Twaalf thema’s

In denksessies zijn (aankomende) huisartsen bij elkaar gekomen. Met elkaar bespraken ze hoe invulling willen geven aan het huisartsen vak, nu en in de toekomst. Ze konden hun visie geven op verschillende thema’s die bepalend zijn voor de kernwaarden en kerntaken van het vak. Deze zijn vooraf opgesteld door een inhoudelijke commissie van huisartsen, te weten:

1. Basishuisartsenzorg
2. ANW-zorg
3. Palliatieve zorg
4. Poortwachtersrol
5. Preventie
6. Arts-patiëntrelatie
7. Netwerkzorg
8. Opleiding
9. Onderzoek
10. Innovatie
11. Eindverantwoordelijkheid
12. Contractvorm

Enquête

Uit de denksessies zijn wensen, argumenten en discussiepunten naar voren gekomen. Dit alles vormt de input voor de enquête over de Toekomst van de Huisartsenzorg. Van 23 oktober tot 4 november is deze online in te vullen. Dan is het aan circa 12.000 huisartsen (in opleiding) om zich uit te spreken. Ook daar hopen we massaal input op te krijgen.

Interviews

Het project Toekomst Huisartsenzorg is een samenwerking tussen acht partijen in de huisartsenzorg. De boegbeelden van deze organisaties zijn geïnterviewd en laten hun visie op het onderwerp horen. Deze interviews zijn nu terug te lezen op de site.

Denksessie LHV

In de maand september vinden er door het hele land denksessies plaats waarin (aankomend) huisartsen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de huisartsenzorg. Deze sessies vinden volgens een specifiek format plaats, zodat de input uit alle bijeenkomsten goed en eenduidig verwerkt kan worden voor het vervolgtraject, waarin alle huisartsen een enquête krijgen voorgelegd. Om de gesprekken tijdens die sessies te begeleiden, moet je dat format dus goed kennen. Daarom hebben we deze zomer zo’n 60 personen (voornamelijk huisartsen) getraind om de denksessies te kunnen begeleiden.

Na afloop van de training spraken we met enkelen van hen om te vragen wat hen motiveert om de training te doen en waarom het project ‘Toekomst van de huisartsenzorg – herijking kernwaarden en kerntaken’ zo van belang is. Zo gaf Pascale Hendriks (huisarts uit Spaarndam) aan dat zij vindt dat dit voor huisartsen de belangrijkste bijeenkomsten zijn van de laatste 10 jaar .

De denksessies gaan over de grootste uitdagingen die er momenteel op huisartsen afkomen en hoe we daar in de toekomst het hoofd aan kunnen gaan bieden. Welke keuzes gaan we maken? Of zoals Wietze Eizenga (huisarts uit Utrecht) zegt: “De huisarts lijkt de oplossing voor alles, maar waar gaan we op focussen?” En die thema’s gaan breder dan de inhoud van het vak. Jolien Zaal (aios) ziet dat ook als een belangrijk doel van dit traject: “Invloed uitoefenen, op patiëntenzorg, maar ook op inrichting van de huisartsenzorg”.

Voor en door (toekomstige) huisartsen
Een belangrijk kenmerk van de denksessies is dat huisartsen met elkaar in gesprek gaan. Het is belangrijk dat de beroepsgroep zelf met elkaar de afwegingen maakt over hun toekomst. Dat is ook iets wat Eric Duinkerke (huisarts uit Maastricht) motiveert om deel te nemen: “Neem nu het heft in handen, anders gaan anderen over je beslissen”.

We streven naar een grote diversiteit aan deelnemers, zowel huisartsen als aankomend huisartsen. Immers “de aios zijn de toekomst, dus dit is extra belangrijk voor ons”, stelt Rosanna van Velzen (aios).

Ook zin om mee te praten?
Bent u enthousiast geworden over de denksessies? Er zijn nog plekken vrij bij een aantal denksessies. Dus kijk in het overzicht van denksessies of er een datum en locatie is die u schikt: https://toekomsthuisartsenzorg.nl/aanmelden/
Mocht het niet lukken, niet getreurd. De denksessies zijn één onderdeel van dit traject. Er komt ook nog een enquête op basis van deze denksessies, die eind oktober onder alle huisartsen wordt uitgezet. Ook op die manier kunt u uw mening nog kenbaar maken.

Meer weten over de denksessies en het verdere traject, zie https://toekomsthuisartsenzorg.nl/

Interview Pieter Bots

Uithoorn, bestaande uit zo’n 30.000 mensen, krijgt vrijwel uitsluitend zijn huisartsenzorg vanuit één groot gezondheidscentrum. Tien van de elf Uithoornse huisartsenpraktijken werken met elkaar samen in het gezondheidscentrum, de elfde treffen ze in hun Hagro. Het is een actieve huisartsengroep, ze hebben veel multidisciplinaire zorgprogramma’s lopen en een groot deel van de aangesloten artsen is bestuurlijk actief. Het nadenken over hoe de gezondheidszorg er uit moet zien zit eigenlijk ingebed in het dna van deze groep artsen zou je kunnen zeggen. En met twee leden in het actiecomité Het Roer Moet Om is ook die invloed goed vertegenwoordigd. Kortom, men zit aan de voorkant van de discussies over de beroepsgroep.

‘De hele Hagro is enthousiast over een denksessie, ze wilden unaniem mee doen met deze landelijke discussie over de herijking van de kernwaarden en kerntaken’, zegt Pieter Bots, huisarts en één van de initiatiefnemers. Het gezondheidscentrum heeft een geschikte locatie, een ruimte was beschikbaar, en het enthousiasme was groot. Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle denksessie. ‘We hebben een goede mix van jonge net begonnen huisartsen en artsen die al wat langer gevestigd zijn; ideaal voor de discussie tijdens de denksessie.’

‘Op het ogenblik hebben we het gevoel dat huisartsen een spreekwoordelijke lage schutting hebben en er van alles overheen wordt geschoven’, geeft Bots aan. De huisartsen uit het Uithoornse gezondheidscentrum willen graag zelf nadenken over wat er bij het beroep van huisarts hoort of niet. ‘Soms lijken we wel de nieuwe pastoor of dominee, moeten we dat wel willen. Als huisarts zijn we medisch geschoold, we willen zieke mensen beter maken, langzamer hand lijkt alles bij de huisarts te komen. Preventieve geneeskunde bijvoorbeeld, wat ligt bij ons of bij de overheid of ggd.’ Gezondheidscentrum Waterlinie uit Uithoorn hebben zich aangemeld voor een denksessie om op die manier bij te dragen aan de landelijke discussie over de toekomst van de huisartsenzorg. Ze hopen te komen tot een breed gedragen idee over waar de huisarts voor staat anno 2018.

Wilt u ook een denksessie aanmelden of aan eentje deelnemen? Zie de pagina denksessies

Huisartsenorganisaties zijn bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. De huisartsenzorg staat voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Hoe past dit bij de talloze veranderingen en uitdagingen die opkomen vanuit de maatschappij en beroepsgroep zelf? Hoe vullen we de kerntaken in de toekomst in? Zijn de kernwaarden nog actueel?

Door het gehele land worden denksessies voor (aankomende)huisartsen georganiseerd om onder begeleiding van een gespreksleider en een door de Argumentenfabriek ontwikkelde methode in gesprek te gaan over deze vragen. Zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten of hagro’s bijvoorbeeld kunnen ook een sessie faciliteren, een mooie gelegenheid om samen met de aangesloten huisartsen te discussiëren over de huisartsenzorg van de toekomst. Belangstellenden kunnen worden getraind als denksessieleider.

Een denksessie duurt 3 uur met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Aanmelden bij Annemarie Klabbers (NHG), projectleider ‘Toekomst huisartsenzorg’. A.klabbers@nhg.nl Meer informatie.

De wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen buiten en binnen de beroepsgroep vragen om discussie waar we als huisartsen voor staan en willen staan. Een brede coalitie van partijen heeft daarom het project Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken opgezet. Wat gebeurt er precies?

In het kort
NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi), InEen, IOH, VPH, actiecomité Het Roer Moet Om, LHOV en LOVAH vormen gezamenlijk de stuurgroep van het traject. Zij formuleren het doel en de opzet van het traject. Een inhoudelijke commissie brengt de belangrijkste vraagstukken in kaart. Die vraagstukken gaan we binnen de beroepsgroep bespreken en toetsen, door middel van denksessies in het land en een enquête. Daarnaast worden stakeholders uit onder meer andere domeinen van de zorg bevraagd om draagvlak te toetsen.

De stappen in het project meer uitgebreid beschreven
Het traject start met een inventarisatie. Een inhoudelijke commissie bestaande uit een tiental huisartsen uit verschillende delen van het land met verschillende achtergronden inventariseert de vraagstukken. Deze commissie staat onder leiding van Prof. Dr. Henriëtte van der Horst en wordt begeleid door het bureau De Argumentenfabriek. De inhoudelijk commissie rondt deze inventarisatie in juli af.

In september vinden er denksessies in het land plaats. Hieraan kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor sessies die vanuit de projectorganisatie worden georganiseerd of u kunt uzelf melden met een groepje huisartsen waarmee u zo’n sessie wilt doen (denk bijvoorbeeld aan uw zorggroep, gezondheidscentrum, huisartsenpost, Hagro, uw Wagrobestuur, uw intervisieclub of een andere samenstelling). Het is van belang dat er onder de deelnemers aan deze sessies een goede afspiegeling is van de diversiteit aan huisartsen en aan huisartsen-in-opleiding.

De denksessies staan onder leiding van een getrainde gespreksleider en de uitkomsten van elke denksessie worden zo eenduidig mogelijk op digitale wijze verzameld. De Argumentenfabriek maakt voor beide doeleinden een tool en organiseert trainingen voor gespreksleiders. Ook voor deze training kunt u zich aanmelden. Alle denksessies zijn geaccrediteerd.

De denksessies hebben vooral een kwalitatief karakter. Met een online enquête onder huisartsen in het najaar toetsen en kwantificeren we de uitkomsten van die sessies.

We zijn bezig met een ambitieus project dat we in korte tijd willen uitvoeren. Hiervoor is een projectgroep met medewerkers van NHG, LHV en InEen samengesteld.

Meer weten?
Lees verder op deze website of neem contact op met de projectleider namens NHG, LHV en InEen:
Annemarie Klabbers
a.klabbers@nhg.org
030 – 2823508

De kernwaarden persoonsgerichte zorg, generalistische zorg en continue zorg zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van onze Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, waarin we onze ambities met elkaar hebben geformuleerd. In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt er binnen de beroepsgroep over gedacht? Waar vinden we elkaar in gedeelde waarden en taakopvattingen? Daarom zijn we in 2018 en begin 2019 bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.

Hierbij willen we alle huisartsen betrekken, omdat de toekomstbestendigheid van ons vak ons allemaal aangaat. Om zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten en geluiden te borgen, wordt dit project aangestuurd door een brede coalitie van organisaties: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging LHV (inclusief LHV-Wadi voor de specifieke aandachtspunten vanuit niet-gevestigde huisartsen), InEen (vereniging van eerstelijnsorganisaties), IOH (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, actiecomité Het Roer Moet Om, Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging LHOV en Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen LOVAH.

Doel is om op 21 januari 2019 de herijking van de kernwaarden en kerntaken vast te stellen in Woudschoten, waar dan precies 60 jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.