Enquête Toekomst Huisartsenzorg

Tussen 23 oktober en 4 november konden alle huisartsen en huisartsen in opleiding een enquête invullen als essentieel onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is een initiatief van huisartsverenigingen NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen.

Hoe is de enquête tot stand gekomen?

Een inhoudelijke commissie van huisartsen, onder voorzitterschap van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, heeft eerder dit jaar de huidige kernwaarden en uitgangspunten voor huisartsenzorg onder de loep genomen. Hieruit zijn knelpunten naar voren gekomen die huisartsen ervaren bij de uitwerking ervan. Ook heeft de commissie interne en externe trends en factoren in kaart gebracht die relevant zijn bij het nadenken over onze kernwaarden en kerntaken.

Dit vooronderzoek heeft geresulteerd in twaalf strategische vragen waar de afgelopen maanden circa 1.300 huisartsen (in opleiding) over hebben gepraat tijdens zo’n zeventig denksessies. Gedurende de denksessies hebben de huisartsen (in opleiding) beargumenteerd welke opties zij verkiezen om invulling te geven aan de huisartsenzorg, nu en in de toekomst. Deze uitkomsten zijn verwerkt in de enquête.

De opbrengst van de de denksessies en enquête worden verwerkt tot een herijking van kerntaken en kernwaarden, die gepresenteerd worden tijdens een conferentie in Woudschoten op 21 januari 2019. Hier zijn zestig jaar eerder, in januari 1959, de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Welke thema’s komen aan bod?

De enquête bouwt voort op de argumenten en voorkeuren die huisartsen in de denksessies hebben ingebracht. Zo zijn er thema’s waar huisartsen (in opleiding) eensgezinde ideeën over hebben, maar er zijn ook thema’s waarin meerdere opties mogelijk lijken te zijn. Met de enquête worden deze ideeën gevalideerd onder alle huisartsen (in opleiding). Waar het bij de sessies ging om gezamenlijk argumenten te formuleren voor verschillende opties, is de enquête nadrukkelijk bedoeld om persoonlijk stelling in te nemen . We vragen huisartsen dus om duidelijke keuzes te maken.

De resultaten van de enquête worden ook beschikbaar gesteld voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.