Toekomst Huisartsenzorg

Herijking kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

Sinds het verschijnen van de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 hebben transities en (maatschappelijke) ontwikkelingen plaatsgevonden, die grote invloed hebben op het werk van de huisarts. Te denken valt aan de veranderingen in de ouderenzorg en de GGZ, de verplaatsing van zorg van het ziekenhuis naar de eerstelijn, de toename van organisaties in de huisartsenzorg, de veranderende arbeidsmarkt en beroepsuitoefening (minder fulltimers) en nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit heeft geleid tot vragen over de uitvoerbaarheid van en grenzen aan het huisartsenvak. En over hoe de huisarts(enzorg) goed kan inspelen op de veranderende zorgvraag en maatschappelijke eisen die worden gesteld.

Partijen in de huisartsenzorg hebben daarom het initiatief genomen om met de achterban in gesprek te gaan over de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg). Gezien het grote belang van deze koersbepaling voor de (toekomstige) beroepsgroep zijn acht huisartsenorganisaties betrokken in het project: NHG, LHV (inclusief afdeling Wadi), InEen, VPH, het Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde, actiecomité HRMO, LHVO en de LOVAH. Er wordt sterk gehecht aan grootschalige betrokkenheid van de achterban, niet in de laatste plaats van de aanstaande en jonge dokters.

Doel
De kernwaarden en kerntaken geven richting aan de positionering van de huisarts en de huisartsenzorg. Concreet betekent dit voor de individuele huisarts dat het duidelijkheid biedt over inhoud, invulling en afbakening van het vak. Voor de beroepsorganisaties zijn de kernwaarden en kerntaken van belang om de nieuwe toekomstvisie vast te kunnen stellen. Voor de opleidingsinstituten om de huisartsenopleiding goed vorm te kunnen geven.

Uitkomst project
Een document met de beschrijving van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg), te presenteren op 21 januari 2019. Dit document moet gedragen zijn door de beroepsgroep en voldoende basis bieden voor de herziening van de Toekomstvisie.

Inrichting project
De opdrachtgevers van het project zijn NHG/LHV/InEen. Eerder genoemde partijen hebben allen zitting in de stuurgroep en geven zodoende mede richting aan het project.

Lees verder bij ‘Hoe pakken we het aan’ en over de denksessies die worden georganiseerd.