Herijking kernwaarden en kerntaken – Hoe pakken we het aan?

De wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen buiten en binnen de beroepsgroep vragen om discussie waar we als huisartsen voor staan en willen staan. Een brede coalitie van partijen heeft daarom het project Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken opgezet. Wat gebeurt er precies?

In het kort
NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi), InEen, IOH, VPH, actiecomité Het Roer Moet Om, LHOV en LOVAH vormen gezamenlijk de stuurgroep van het traject. Zij formuleren het doel en de opzet van het traject. Een inhoudelijke commissie brengt de belangrijkste vraagstukken in kaart. Die vraagstukken gaan we binnen de beroepsgroep bespreken en toetsen, door middel van denksessies in het land en een enquête. Daarnaast worden stakeholders uit onder meer andere domeinen van de zorg bevraagd om draagvlak te toetsen.

De stappen in het project meer uitgebreid beschreven
Het traject start met een inventarisatie. Een inhoudelijke commissie bestaande uit een tiental huisartsen uit verschillende delen van het land met verschillende achtergronden inventariseert de vraagstukken. Deze commissie staat onder leiding van Prof. Dr. Henriëtte van der Horst en wordt begeleid door het bureau De Argumentenfabriek. De inhoudelijk commissie rondt deze inventarisatie in juli af.

In september vinden er denksessies in het land plaats. Hieraan kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. U kunt zich aanmelden voor sessies die vanuit de projectorganisatie worden georganiseerd of u kunt uzelf melden met een groepje huisartsen waarmee u zo’n sessie wilt doen (denk bijvoorbeeld aan uw zorggroep, gezondheidscentrum, huisartsenpost, Hagro, uw Wagrobestuur, uw intervisieclub of een andere samenstelling). Het is van belang dat er onder de deelnemers aan deze sessies een goede afspiegeling is van de diversiteit aan huisartsen en aan huisartsen-in-opleiding.

De denksessies staan onder leiding van een getrainde gespreksleider en de uitkomsten van elke denksessie worden zo eenduidig mogelijk op digitale wijze verzameld. De Argumentenfabriek maakt voor beide doeleinden een tool en organiseert trainingen voor gespreksleiders. Ook voor deze training kunt u zich aanmelden. Alle denksessies zijn geaccrediteerd.

De denksessies hebben vooral een kwalitatief karakter. Met een online enquête onder huisartsen in het najaar toetsen en kwantificeren we de uitkomsten van die sessies.

We zijn bezig met een ambitieus project dat we in korte tijd willen uitvoeren. Hiervoor is een projectgroep met medewerkers van NHG, LHV en InEen samengesteld.

Meer weten?
Lees verder op deze website of neem contact op met de projectleider namens NHG, LHV en InEen:
Annemarie Klabbers
a.klabbers@nhg.org
030 – 2823508