Kerntaken in de praktijk: hoe werken we met de herijkte kernwaarden en kerntaken?

stethoscope in glazen bol nhg

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Welke stappen zijn nodig om de kernwaarden en kerntaken waar te maken in de praktijk? En wat merken andere zorgverleners en patiënten daarvan? LHV, NHG, VPH en InEen brengen dit samen met huisartsen in kaart.

Download de Tijdlijn herijking kernwaarden pdf (2 mb)

Doel
De nieuwe kernwaarden en kerntaken geven richting aan de positionering van de huisarts en de huisartsenzorg. In dit vervolgtraject wordt duidelijk hoe de huisarts hier in de praktijk invulling aan gaat geven. Het uiteindelijke doel is het bieden van kwalitatief goede huisartsenzorg aan alle Nederlanders vanuit een aantrekkelijke en plezierige werkomgeving voor huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistenten en andere professionals in de huisartsenpraktijk.

Uitkomst project
Huisartsen(organisaties) krijgen concrete kaders voor de invulling van hun werk op basis van de in januari 2019 vastgestelde kerntaken: medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie.

Inrichting project
De landelijke huisartsorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn de initiatiefnemers van dit project, dat wordt aangestuurd door een landelijke projectgroep. De projectgroep benoemt een aantal thema’s die in werkgroepen worden uitgewerkt. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van bestaande werkgroepen en pilots van de vier huisartsenorganisaties, zodat snel meters kunnen worden gemaakt. Per onderwerp worden relevante partijen betrokken.
Huisartsen denken mee in de werkgroepen, in een klankbordgroep en via een elektronische ledenraadpleging van LHV, NHG, VPH en InEen.
De planning is in het voorjaar van 2020 een handreiking Kerntaken in de praktijk te publiceren. In het verlengde hiervan wordt ook de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2020 aangepast.